Činnosti realizované v rámci poskytovaných sociálnych služieb

 

Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Klienti prichádzajúci do zariadenia sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v oblasti:

 » stravovania a pitného režimu,

 » vyprázdňovania močového mechúra,

 » vyprázdňovania hrubého čreva,

 » osobnej hygieny,

 » celkového kúpeľa,

 » obliekania, vyzliekania,

 » zmeny polohy, sedenia a státia,

 » pohybu po schodoch,

 » pohybu po rovine,

 » orientácie v prostredí,

 » dodržiavania liečebného režimu,

 » potreby dohľadu.

Príslušný orgán na základe vykonanej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určí klientovi rozsah jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Poznaním potrieb klientov orientovaných na všetky oblasti života človeka je podmienené poskytovanie praktických, konkrétnych a cielených sociálnych služieb danej skupine.

 Predpokladom kvalitných služieb je teda poznanie všetkých skutočností týkajúcich sa života jednotlivcov. Nie je postačujúce klienta zabezpečiť len materiálne, rovnaký dôraz kladieme aj na pozitívne kontakty v zmysle ich kvality, nie kvantity, či na možnosť sebarealizácie klientov.

Samotná skutočnosť nutnosti odchodu z domova do zariadenia predstavuje pre mnohých jednotlivcov konfliktnú situáciu vrátane ich vlastných nepriaznivých situačných konfliktov s rekapituláciou etapových životných dianí, ktoré ich do tohto stavu doviedli, čo býva umocnené neznalosťou prostredia. Východiskom tejto situácie môžu byť adekvátne resp. priaznivé medziľudské vzťahy, zmysluplná organizácia dňa s ponukou rôznorodých aktivít napĺňajúcich voľný čas, ale aj príjemné prostredie umožňujúce oddych, relaxáciu a sprostredkovanie priaznivých zážitkov.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v Zariadení pre seniorov Pokoj n.o. zabezpečujú najmä zdravotné sestry a opatrovateľky, ktoré sú klientom k dispozícii počas celého dňa.

 

Sociálne poradenstvo

Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

 

Sociálna rehabilitácia

Pri práci s klientom kladieme dôraz na jeho rehabilitáciu a to nie len sociálnu, ale obsahujúcu všetky zložky rehabilitácie s úsilím ovplyvniť všetky funkcie, a to tak somatické, ako aj mentálne vychádzajúc z kvantitatívne a kvalitatívne znížených dispozícií. Systematickou rehabilitáciou sa usilujeme za aktívnej spolupráce rehabilitovaných brzdiť rozvoj choroby a čiastočne zmierňovať jej dôsledky a to v dvoch rovinách. V prvej používaním špecifických postupov zameraných na klienta a v druhej rovine zásahmi do prostredia, ktoré mu uľahčia denné činnosti a zmiernia jeho handicap. Dôraz kladieme na individualizovanie starostlivosti a posilnenia nezávislosti, sebestačnosti a sebarealizácie cieľovej skupiny prijímateľov sociálnej služby vychádzajúc z psychologickej, lekárskej a sociálnej diagnostiky koncentrovanej do používaných metód a postupov v súlade s prejavmi ochorení. Usilujeme sa zabezpečiť cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby – seniorom bezpečné prostredie pri zachovávaní ich ľudskej dôstojnosti a rovnakého rešpektu aký sa prejavuje ktorémukoľvek inému človeku, sprostredkovať dostatok informácií a koordinované služby, ako zdravotnícke, tak aj sociálne.

Sociálnu rehabilitáciu v Zariadení pre seniorov Pokoj n.o. zabezpečuje komplexný tím zariadenia t.j. sociálny pracovník, asistent sociálnej rehabilitácie, zdravotné sestry, opatrovateľky. 

 

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je pre klientov nášho zariadenia zatiaľ poskytovaná v rámci služieb obvodného lekára MUDr. Štefana Horvátha a jeho ambulantnej zdravotnej sestry. Okrem toho sú v zariadení zamestnané 3 zdravotné sestry, ktoré dokážu včas identifikovať chorobu a poskytnúť adekvátnu pomoc.

 

Obslužné činnosti 

Stravovanie

Stravovanie je jednou z nevyhnutných služieb poskytovaných klientom v našom zariadení. Priamo súvisí s uspokojovaním jednej zo základných ľudských potrieb človeka s výživou, ktorá je nielen fyziologickým procesom uspokojovania potrieb organizmu človeka, ale aj zabezpečovaním všetkých materiálnych a funkčných nárokov organizmu na udržanie jeho rastu, zdravia a výkonnosti.

 Za stravovanie sa v zariadeniach sociálnych služieb považuje poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov. Klientom sa poskytuje celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, pri diabetickej diéte aj druhá večera. Stravovanie klientov sa zabezpečuje prípravou stravy zo stravovacej prevádzky a podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok je zostavovaný stravovacou komisiou, ktorej členmi sú aj samotní klienti, zvolení ako zástupcovia ostatnými klientmi. Klienti zároveň môžu do procesu tvorby jedálneho lístka zasahovať aj prostredníctvom Knihy prianí a sťažností umiestnenej v prístupovej chodbe a zároveň aj prostredníctvom schránky podnetov, pripomienok, pochvál, návrhov a sťažností, kde sa môžu vyjadriť aj anonymne. Pripomienky zo strany klientov neostávajú bez povšimnutia, hlavne ak prispievajú k zvýšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada aj na rôznorodosť podmienok a zvyklosti danej lokality. Súčasťou stravy je denne čerstvé ovocie a zelenina. Nechýbajú rôznorodé zeleninové šaláty. Podľa potrieb obyvateľov sa zabezpečujú rôzne diéty.

Dôraz sa kladie na správnu výživu, ktorá je nesmierne dôležitá. Zásadou správnej výživy je, aby klienti potravou prijímali všetky dôležité živiny, teda bielkoviny, sacharidy ( uhľohydráty, glycidy ), ďalej minerálne soli a vitamíny v potrebnom množstve a správnom pomere. Preferujeme potraviny s nízkou energetickou hodnotou pri súčasnej vysokej nutričnej (biologickej) hodnote, strukoviny, ovocie, zeleninu, potraviny obsahujúce bielkoviny s optimálnou skladbou aminokyselín pri súčasnom nízkom obsahu tuku. Zvýšená pozornosť sa venuje pitnému režimu klientov počas celého roka s mimoriadnym dôrazom na pitný režim v letných mesiacoch. Pri stravovaní klientov sa striktne dodržiavajú zásady hygienického charakteru.

 

Ubytovanie

Zariadenie je umiestnené v obytnej oblasti v blízkosti komunity, čím je v čo najväčšej miere umožnená participácia klientov na živote komunity. Vonkajší exteriér aj vnútorný interiér budovy sú upravené s prihliadnutím na rôzne pohybové obmedzenia klientely / madlá, bezbariérovosť a pod./. Budova má prízemie a 2 poschodia. Kvalitu svojho bývania môže klient priamo ovplyvniť osobným výberom ako vo vzťahu k poschodiu, tak aj vo vzťahu k počte lôžok na izbe. V zariadení sa nachádzajú izby: 4x dvojlôžková, 4x trojlôžková izba. Klient má možnosť doplniť si základné vybavenie izby predmetmi a vecami z domova, ktoré mu toto prostredie bude čo najviac pripomínať. Záujmovej a spoločenskej činnosti ako aj individuálnym spoločenským potrebám sa môžu venovať v spoločenskej miestnosti i v jedálni zariadenia.

Zónou oddychu a relaxu je aj veľká záhrada, v ktorej klienti radi trávia voľné chvíle. Ide o prostredie motivujúce a inšpirujúce pre získavanie pozitívnych zážitkov a relaxáciu spojenú s oddychom a zároveň je aj miestom spoločných stretnutí s priateľmi, známymi, rodinou. Súčasne klientom sprostredkováva najlacnejší liek na svete, ktorým je pohyb na čerstvom vzduchu blahodarne pôsobiaci na telesné aj duševné zdravie, posilňujúci svaly, kĺby, zlepšujúci krvný obeh, odstraňujúci nespavosť a podobne. Táto zóna ponúka klientom aj ďalšie široké možnosti osobnej realizácie sa v rámci rôznych ďalších druhov činností – pracovnej, tvorivej, technickej, spoločenskovednej, športovej a pod.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Bežné a celkové upratovanie zabezpečuje upratovačka a práčka zariadenia (čistenia objektu, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a bielizne). Pri údržbe šatstva a bielizne aktívne spolupracujú aj samotní klienti, ktorí v rámci pracovnej terapie zašívajú gombíky, párujú ponožky a realizujú drobnejšie a menej náročné opravy šatstva a bielizne. Klienti v rámci pracovnej terapie rovnako participujú pri čistení exteriéru budovy, kde každoročne organizujeme brigády spojené s menšími prácami – trhanie trávy na chodníku, hrabanie a pod. . 

 

 


Kontakt

www.pokoj.sk

Pokoj n.o.
Zariadenie pre seniorov
č.d. 205
Voderady
91942


Riaditeľka:
Mgr. Monika Vojtechová
+421904427396